Regulamin

Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z tej strony internetowej; korzystając z tej witryny, w pełni go akceptujesz. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem lub jakąkolwiek jego częścią, nie wolno Ci korzystać z tej witryny.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z tej strony i zgadzając się na ten Regulamin gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej strony i wyrażając zgodę na ten Regulamin, wyrażasz zgodę na korzystanie Optil.io z plików cookie zgodnie z warunkami programu Optil.io Privacy Policy i Cookies Policy.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie określono inaczej, Optil.io i / lub jego licencjodawcy są właścicielami prawa własności intelektualnej na tej stronie internetowej i materiałów na tej ejtrona internetowa. Z zastrzeżeniem licencji poniżej, wszystkie te intelektualne prawa własności są zastrzeżone.

Możesz wyświetlać, pobierać tylko w celu buforowania i drukować strony lub powiązane pliki z tej strony internetowej na własny użytek, z wyjątkiem ograniczeń (?) określonych poniżej i gdzie indziej w tym Regulaminie.

Nie wolno Ci

 • ponownie publikować materiałów z tej strony (w tym ponownie publikować na innej stronie internetowej);
 • sprzedawać, wynajmować lub podlicencjonować materiałów z tej strony internetowej;
 • reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na tej stronie w celach komercyjnych;
 • edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na tej stronie internetowej; lub
 • redystrybuctować materiałów z tej strony internetowej za wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępniona do redystrybucji.

Gdzie treści są specjalnie udostępniane do redystrybucji, mogą one zostać ponownie rozprowadzone.

Możesz wyświetlać materiały ze strony internetowej publicznie podając nazwę Optil.io i link jego strony głównej Optil.io.

Dopuszczalne użycie

Nie wolno omawiać metod rozwiązywania problemów z tej strony internetowej w Internecie, zarówno na tej stronie internetowej, jak i innych publicznie dostępnych stronach internetowych.

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować, uszkodzenie strony internetowej lub upośledzenie dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub związany z jakąkolwiek niezgodną z prawem, nielegalną, oszukańczą lub szkodliwą działalnością.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, wykorzystywania, publikowania ani rozpowszechniania żadnych materiałów, które składają się z (lub są połączone z) dowolnym oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, narzędziem rejestrującym naciśnięcia klawisza, rootkitem lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Nie wolno prowadzić żadnych działąń związanych z systematycznym ani automatycznym gromadzeniem danych (w tym, bez ograniczeń, skrobanie, wydobywanie danych, ekstrakcja danych i zbieranie danych) na lub w związku z tą strona bez wyraźnej pisemnej zgody Optil.io.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do przesyłania ani wysyłania nieproszonych komunikatów handlowych.

Nie wolno korzystać z tej strony internetowej do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Optil.io.

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. Optil.io zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do innych obszarów tej witryny, a nawet całej tej strony internetowej, za uznaniem Optil.io.

Jeśli Optil.io dostarczy Ci ID użytkownika i hasło żeby umożliwić Ci dostęp do zastrzeżonych obszarów tej witryny lub innej zawartości lub usługi, musisz upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne.

Optil.io może wyłączyć Twój identyfikator użytkownika i hasło za wyłącznym uznaniem Optil.io bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

Treść użytkownika(?)

W niniejszym Regulaminie "treść użytkownika" oznacza materiały (w tym, bez wyjątku, tekst, obrazy, materiał dźwiękowy, materiał wideo, materiał audiowizualny), które przesyła się na tę stronę internetową, niezależnie od tego w jakim celu, z wyłączeniem kodu źródłowego programu i plików binarnych.

Zapewniasz Optil.io ogólnoświatową, nieodwołalną, niewyłączną, wolną od opłat licencja na użytkowanie, reprodukcję, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika na dowolnym istniejącym lub przyszłe nośniku, o ile nie zostaną określone szczegółowe warunki użytkowania na stronie internetowej. Udzielasz również Optil.io prawa do sublicencjonowania tych praw i prawo do wszczęcia postępowania za naruszenie tych praw, chyba że mają zastosowanie szczególne warunki użytkowania na stronie internetowej.

Optil.io użyje kodu źródłowego programu i plików binarnych przesłanych przez ciebie tylko po to, aby ocenić twoje zgłoszenie. Masz prawo do własności intelektualnej na tym oprogramowaniu i nie może ona być używana przez Optil.io w innym celu bez twojej zgody. Jedynym wyjątkiem są kody źródłowe i pliki binarne które zostały przesłane przez Ciebie, jeśli dołączysz do zajęć (warsztatów?). Rozwiązania problemów zawarte w zajęciach zostaną udostępnione nauczycielowi, który utworzył te zajęcia.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać prawa osób trzecich i nie mogą być powodem do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie lub Optil.io lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.

Optil.io zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do tej witryny lub przechowywanych na serwerach Optil.io, lub hostowanych lub publikowanych na tej stronie.

Niezależnie od praw Optil.io wynikających z niniejszego Regulaminu dotyczących treści użytkownika, Optil.io nie zobowiązuje się do monitorowania zatwierdzania takich treści lub publikacji takich treści na tej stronie.

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest dostarczana "tak jak jest" bez żadnych oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Optil.io nie oświadcza lub nie daje gwarancji co do niczego związanego z niniejszą witryną internetową lub związanego z informacjami i materiałami zamieszczonymi na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego paragrafu, Optil.io nie gwarantuje, że:

 • ta strona będzie stale dostępna lub dostępna w ogóle; lub
 • informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub nie wprowadzają w błąd.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie ma na celu stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, finansową, techniczną lub medyczną powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Granice odpowiedzialnosci

Optil.io nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie (zgodnie z prawem kontaktu, deliktu lub w inny sposób) w odniesieniu do zawartości, lub wykorzystania, lub w związku z tą stroną internetową:

 • w zakresie, w jakim strona jest świadczona nieodpłatnie, za jakiekolwiek bezpośrednie straty;
 • za jakiekolwiek straty pośrednie, szczególne lub wtórne; lub
 • za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utraty kontraktów lub kontaktów biznesowych, utraty reputacji lub dobrej woli, lub straty lub uszkodzenia informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują, nawet jeśli Optil.io zostało wyraźnie poinformowane o potencjalnej stracie.

Wyjątki

Żadne ze zrzeczeń na tej stronie nie wyklucza ani nie ogranicza żadnych gwarancji domniemanych przez prawo, których wykluczenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; i nic w tym zrzeczeniu się nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Optil.io w odniesieniu do:

 • śmierci lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Optil.io;
 • oszustwa lub wprowadzenia w błąd ze strony Optil.io; lub
 • spraw, w których byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem dla Optil.io wykluczać, ograniczać lub próbować wykluczać lub ograniczać, jego odpowiedzialność.

Rozsądność (?)

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności przez stronę są rozsądne.

Jeśli uważasz, że nie są one rozsądne, nie wolno ci używać tej strony internetowej.

Other parties (Inne strony?)

Akceptujesz, że w interesie Optil.io jako podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności jego funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie wniesiesz roszczenia osobiście przeciwko funkcjonariuszom lub pracownikom Optil.io w związku z wszelkimi stratami jakie ucierpisz w związku ze stroną internetową.

Bez uszczerbku dla powyższego ustępu, zgadzasz się na to, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w tym zrzeczeniu się będą chronić zarówno oficerów, pracowników, agentów, spółki zależne, następców, cesjonariuszy i podwykonawców, Optil.io jak i Optil.io.

Niewykonalne przepisy

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli zrzeczenia się jest lub zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nie będzie to miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień tego zrzeczenia się.

Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym wynagradza Optil.io i zobowiązuje się do wynagrodzenia Optil.io wszelkich strat, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, kosztów ochrony prawnej i innych kwót zapłaconych przez Optil.io stronie trzeciej w celu zaspokojenia roszczenia lub sporu dotyczącego porady doradców prawnych Optil.io) poniesionych przez Optil.io wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek zgłoszeń, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszegoRegulaminu.

Naruszenie naszego regulaminu

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących Optil.io w ramach tego Regulaminu, jeśli naruszasz ten Regulamin w jakikolwiek sposób Optil.io może podjąć takie działanie, jakie uzna za właściwe, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, zabronienie dostępu do strony internetowej, blokowanie komputerów korzystających z twojego adresu IP dostępu do strony internetowej, kontaktowanie się z dostawcą usług internetowych, aby prosić o zablokownaie Ci dostępu do strony internetowej i / lub wnoszenie sprawy do sądu o postępowanie przeciwko Tobie.

Zmienność

Optil.io może zmienić ten Regulamin od czasu do czasu. Zmienione warunki będą miały zastosowanie na tej strony internetowej od daty publikacji poprawionego Regulaminu na tej stronie. Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.

Assignment (ustalenie? przydział?)

Optil.io może przekazywać, podzlecać lub w inny sposób postępować z prawami i/lub obowiązkami Optil.io wynikającymi z niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Cię lub uzyskania Twojej zgody.

Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawcom lub w jakikolwiek sposób zarządzać Twoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

Rozłączność

Jeśli postanowienie tego Regulaminu zostanie określone przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Gdyby wszelkie niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienia byłyby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli ich część zostałaby usunięta, ta część zostanie uznana za do usunięcia, a pozostała część przepisu będzie nadal obowiązywała.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności i Polityką plików cookie, stanowią całość porozumienia między Tobą a Optil.io w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej strony internetowej.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z polskim prawem oraz wszelkie spory związane z tym Regulaminem będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

Optil.io - szczegóły

Pełna nazwa Optil.io to Optil.io.

Optil.io to strona obsługiwana przez Politechnikę Poznańską.

Politechnika Poznańska jest zarejestrowana w rejestrze REGON pod numerem: 000001608.

NIP Politechniki Poznańskiej to: PL777-00-03-699.

Adres Politechniki Poznańskiej to: pl. Marii Sklodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan, Poland.

Możesz skontaktować się z Optil.io przez e-mail podany na stronie: contact page..